Werkgever, zeg uw arbeidsovereenkomsten aan!

Het is inmiddels bij de meeste werkgevers wel bekend dat er per 1 januari 2015 veel wijzigingen in het arbeidsrecht hebben plaatsgevonden. Zo kun je als werkgever niet meer achterover leunen als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt. Deze overeenkomst dient namelijk uitdrukkelijk aangezegd te worden. 

 Oude situatie

Tot 1 januari 2015 eindigde een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege. De werkgever noch de werknemer hoefde hier een handeling voor te verrichten. Het kwam met regelmaat voor dat een werknemer daardoor lange tijd in onzekerheid verkeerde over het voortbestaan van zijn of haar dienstverband. In theorie kon een werkgever een dag voordat de overeenkomst van rechtswege zou eindigen de werknemer laten weten dat hij de volgende dag niet meer op het werk hoefde te verschijnen.

Met de introductie van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) heeft de wetgever aan deze onzekerheid een eind willen maken. Zij heeft iedere werkgever willen dwingen om de werknemer tijdig duidelijkheid te verschaffen omtrent het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst.

 Nieuwe situatie; aanzegplicht

De aanzegplicht houdt in dat werkgevers minimaal één maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de werknemer laten weten of zij de arbeidsovereenkomst wel of niet zullen verlengen. Indien een werkgever besluit dat hij de arbeidsovereenkomst wenst te verlengen, dient hij daarbij ook aan te geven onder welke voorwaarden dat gebeurt. Dit is bepaald in artikel 7:668 lid 1 BW.

Uitzonderingen

Op de aanzegplicht gelden uitzonderingen, zo blijkt uit artikel 7:668 lid 2 BW. De aanzegplicht is niet van toepassing indien:

  1. bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld; of
  1. de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode van korter dan 6 maanden.

Sanctie: maandloon betalen

Indien een werkgever deze regels overtreedt, wordt hij gesanctioneerd. Deze sanctie houdt in dat een werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd is van één maandloon aan de werknemer. Deze sanctie wordt opgelegd indien een werkgever verzuimt om de arbeidsovereenkomst überhaupt aan te zeggen.

In het geval een werkgever wel aanzegt, maar dat te laat doet, dan is hij aan de werknemer een vergoeding naar rato verschuldigd.

Voorkom een sanctie!
Het is mogelijk om in de arbeidsovereenkomst op voorhand te voldoen aan de aanzegplicht. Zo kunnen werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst reeds opnemen dat de arbeidsovereenkomst op een bepaalde vaste datum komt te eindigen. Maar let op; de formulering van een dergelijke bepaling luistert nauw. Het is raadzaam om uw arbeidsovereenkomsten te laten opstellen of herzien door een advocaat.

Contact

Mocht u behoefte hebben aan een adequate update van uw arbeidsovereenkomsten, neem dat vrijblijvend contact op met ons kantoor. Bij deze update zullen wij uw arbeidsovereenkomsten toetsen aan de nieuwe regelgeving, zodat eventuele procedures met werknemers in de toekomst voorkomen kunnen worden. Alle onderdelen van de Wet Werk & Zekerheid worden hierin meegenomen. U kunt ons telefonisch benaderen (023 554 16 80) of per e-mail: info@siekmanstassen.nl.