Ontslag wegens disfunctioneren

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) op 1 januari 2015, zijn voor werkgevers nieuwe regels ontstaan omtrent het ontslaan van werknemers wegens disfunctioneren. Wanneer een werkgever van mening is dat één van zijn werknemers niet naar behoren functioneert in de toegewezen functie en het dienstverband om die reden wenst te beëindigen, kan hij de kantonrechter verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter gaat echter steeds minder snel over tot deze ontbinding. In dit artikel zullen wij bespreken waar u als werkgever mee te maken krijgt.

Nieuwe regels
Het uitgangspunt is nog altijd dat disfunctioneren van een werknemer een redelijke grond vormt voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Wij adviseren u echter niet over één nacht ijs te gaan; bouw uw dossier zorgvuldig op en doorloop de volgende stappen:

  • U dient de werknemer eerst aan te spreken op het onbehoorlijke functioneren en daarbij uit te leggen waarom dit functioneren niet voldoet aan de door u gewenste vervulling van de functie. Voor de werkgever is het van belang hierbij te beseffen dat het disfunctioneren niet te wijten mag zijn aan slechte arbeidsomstandigheden of onvoldoende zorg voor scholing van de werknemer, omdat deze zaken onder de verantwoordelijkheid van de werkgever vallen.
  • Nadat er is vastgesteld dat de werknemer disfunctioneert, dient u een verbetertraject met de werknemer in te gaan: hierbij tracht de werkgever de slecht functionerende werknemer zo goed mogelijk te begeleiden en hem of haar handvaten bieden teneinde verbetering in het functioneren te bereiken. Ook tussentijdse evaluatie is een belangrijk onderdeel voor zowel werkgever als –nemer. De werkgever dient bij aanvang van dit traject aan te geven dat, wanneer er na afloop nog geen verbetering heeft plaatsgevonden, beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan volgen.
  • Van dit alles dient de werkgever een dossier bij te houden. Daarin wordt precies bijgehouden waarom de werknemer disfunctioneerde aan de start van het verbetertraject, en welke kansen en begeleiding hem precies geboden zijn teneinde verbetering van het functioneren te bereiken. Het is dan ook belangrijk dat uit het dossier blijkt dat de werknemer naar redelijkheid voldoende gelegenheid heeft gehad om zijn functioneren te verbeteren.
  • Wanneer na het verbetertraject duidelijk is geworden dat de werknemer zijn functioneren niet heeft verbeterd, is het tenslotte nog de taak van de werkgever om te kijken of er een mogelijkheid tot herplaatsing van de werknemer binnen het bedrijf bestaat. Het moet dan gaan om een passende functie, dus een functie die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer, en het herplaatsen moet binnen een redelijke termijn geschieden. Deze redelijke termijn is gelijk aan de duur van de wettelijke opzegtermijn die van toepassing is bij een rechtmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst. 

Rechtspraak

Op 22 juli 2015 heeft de Rechtbank Noord-Nederland zich uitgelaten over de nieuwe ontslagregels bij het disfunctioneren.[1] De rechter heeft in deze zaak andermaal bevestigd dat het voor een werkgever zeer belangrijk is goede documentatie bij te houden rondom het disfunctioneren van een werknemer en het aangeboden verbetertraject. Van dit verbetertraject wordt daarnaast door de rechter vereist dat het een redelijke kans tot verbetering van het functioneren van de werknemer biedt. Pas wanneer herplaatsing van de werknemer in een andere functie ook onmogelijk blijkt, is volgens de rechtbank voldaan aan het vereiste in artikel 7:671b lid 1 onder a en lid 2 BW. Enkel dan zal de kantonrechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk toewijzen.

Advocaat
Het voorgaande maakt eens te meer duidelijk dat het ontslaan van een werknemer op grond van disfunctioneren vrij complex is. Wij raden u dan ook aan om dit traject nauw af te stemmen met een advocaat. Hiermee voorkomt u onnodige en kostbare procedures tegen (ex)werknemers. Wilt u vrijblijvend advies? Neem dan direct contact met ons op. Wij kunnen u voorzien van adequaat en spoedig advies. Contact: vanviersen@siekmanstassen.nl / 023 554 16 93.

[1] ECLI:NL:RBNNE:2015:3611.