Onherstelbare vertrouwensbreuk? Correctiefactor 5!

Op 3 juli 2014 heeft de Rechtbank Gelderland[1] een vonnis gewezen waarbij een werkgever is veroordeeld tot het betalen van een ontslagvergoeding aan een werknemer van € 140.000,-. Deze vergoeding is gebaseerd op de kantonrechtersformule, waarbij een correctiefactor van maar liefst 5 gehanteerd is. Werkgevers zijn aldus gewaarschuwd…

De kantonrechtersformule
De hoogte van de ontslagvergoeding wordt door kantonrechters berekend aan de hand van de zogenaamde kantonrechtersformule. Deze formule wordt als volgt berekend:

A. (het aantal gewogen dienstjaren)   X   B. (de maandelijkse bruto beloning)   X   C (correctiefactor)

De hoogte van de correctiefactor hangt af van de mate van verwijtbaarheid van werkgever en werknemer. Bij een neutrale beëindiging, bijvoorbeeld op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, wordt er doorgaans een correctiefactor van 1 gehanteerd. Indien een werknemer een verwijt valt te maken van de beëindiging, dan kan deze correctiefactor omlaag worden bijgesteld. In het geval een werkgever iets valt te verwijten, dan kan de correctiefactor hoger worden. Correctiefactoren van 2 of hoger komen relatief weinig voor.

In voornoemde procedure heeft de rechter geoordeeld dat de werkgever een behoorlijk verwijt viel te maken van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dankzij de werkgever was er een enorme vertrouwensbreuk tussen partijen ontstaan, zodat de rechter van mening was dat een correctiefactor 5 op zijn plaats was!

Feiten
De werknemer in kwestie was werkzaam als begeleider bij een instelling die intensieve zorg biedt aan (jong)volwassenen met gedrags- en psychiatrische problemen. Tijdens een nachtdienst van de werknemer deed zich op enig moment een incident voor waarbij één van de bewoners, een volwassen man met het verstandelijke niveau van een 5-jarige, een schaafwond opliep. Dit gebeurde nadat de bewoner zich op de grond liet vallen en hevig begon te schreeuwen en spartelen. De werknemer en twee collega’s probeerden de bewoner vervolgens te verplaatsen, waarbij de bewoner met zijn rug in aanraking kwam met de nylon vloerbedekking. De bewoner liep daarbij een flinke schaafwond op.

Naar aanleiding van dit incident stelt de werkgever de werknemer op non-actief. De werknemer meldt zich vervolgens ziek, als gevolg van de gebeurtenis met de bewoner.

Korte tijd later heeft de werkgever de kantonrechter verzocht de arbeidsoverkomst van de werknemer te ontbinden. Dit verzoek is door de rechter niet gehonoreerd. Bij de beoordeling van het incident heeft de kantonrechter bepaald dat de werknemer niet verwijtbaar heeft gehandeld.

Om het vertrouwen tussen partijen onderling te herstellen wordt op advies van de rechter een mediator ingeschakeld. Daarnaast moest de werkgever de werknemer op een zo goed mogelijke wijze laten re-integreren. De mediation slaagt in de ogen van de werkgever niet, waarna zij een tweede maal een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indiende bij de kantonrechter. De werkgever stoelde het verzoek op het feit dat er een onherstelbare vertrouwensbreuk is ontstaan tussen haar en de werknemer.

Oordeel rechter
De rechter oordeelt dat het de werkgever zeer is aan te rekenen dat zij de eerste uitspraak van de rechter niet op waarde heeft kunnen schatten. Hierdoor is de re-integratie van de werknemer gestagneerd en is de fysieke toestand van de werknemer zelfs verslechterd.

De werkgever heeft direct na het incident de betrokken werknemers op non-actief gesteld en aangestuurd op ontbinding van de overeenkomst. Er is geen poging ondernomen om de situatie daadwerkelijk uit te praten of op te lossen, hetgeen niet getuigt van goed werkgeverschap, aldus de rechter.

De werkgever blijft in verwijtende zin terugkomen op het incident en het gedrag van de werknemer. Dit terwijl er reeds was vastgesteld dat het incident niet aan de werknemer te wijten was. Er was geen grond voor het op non-actief stellen van de werknemer en zelfs geen grond voor het geven van een waarschuwing.

Voorts hechtte de rechter waarde aan het feit dat de werkgever repeterend en eigenzinnig handelde omtrent het incident, de onzekere financiële toekomst van de werknemer en het feit dat de werknemer afstand moest doen van een omgeving waar hij twaalf jaar met volle tevredenheid had gefunctioneerd.

Voorkom een hoge ontslagvergoeding
De hier besproken uitspraak laat goed zien hoe je als werkgever niet moet handelen bij een conflictsituatie en arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Indien u twijfelt over de juiste aanpak in een dergelijke situatie, neem dan contact met ons op. Dat kan u een aanzienlijke ontslagvergoeding besparen.

[1] Rechtbank Gelderland 3 juli 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:6000.