Het wetsvoorstel BGL, aanhangig in de Tweede Kamer, wordt flink bekritiseerd. De verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie moesten in balans worden gebracht. Met het wetsvoorstel BGL heeft het kabinet een aanzet gedaan de balans tussen opdrachtnemer en...

De termijn voor het doen van uitspraak op bezwaar door een bestuursorgaan bedraagt in beginsel 6 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Echter kan deze termijn worden opgeschort of verlengd. Rechtszekerheid Als uitgangspunt geldt dat...

Het regime van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting houdt kort gezegd in dat een moedermaatschappij met één of meer dochtermaatschappijen een fiscale eenheid gaat vormen. De resultaten van de dochtermaatschappij worden toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij is niet meer zelfstandig belastingplichtig. U hoeft dus slecht...

Inleiding Zowel particulieren als ondernemers kunnen worden geconfronteerd met een boete van de Belastingdienst. De Belastingdienst kan op grond van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) een boete opleggen. Binnen het belastingstelsel zijn er twee soorten boetes: De verzuimboeten en de vergrijpboeten. De Belastingdienst mag volgens...

Ondernemers moeten elke maand, kwartaal of jaar aangifte omzetbelasting doen bij de Belastingdienst. Het is daarom van belang dat aan de administratieve verplichtingen, die op hen van toepassing zijn, wordt voldaan. Hieronder volgen enkel tips en aandachtspunten voor de btw. Btw administratie De wet eist dat de...

U zult het ongetwijfeld vanuit de media vernomen hebben: het alcoholslot mag niet langer worden opgelegd! Hoge Raad De Hoge Raad heeft op 3 maart jl. besloten dat het alcoholslot gezien wordt als een straf (punitieve sanctie). Nu het in Nederland verboden is om 2 keer gestraft...