Bedenktijd werknemer bij Vaststellingsovereenkomst

Zoals algemeen bekend is, is het mogelijk om een arbeidsovereenkomst te laten eindigen via een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst kunnen werkgever en werknemer bepalen per welke datum en onder welke voorwaarden zij de samenwerking wensen te beëindigen. De afspraken in deze overeenkomst zijn doorgaans bindend. Dat wil zeggen dat partijen er – tenzij er sprake is van een wilsgebrek bij het sluiten van de overeenkomst – niet op terug kunnen komen. Dat wordt anders…

Met de intreding van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) verandert er veel op het gebied van het arbeidsrecht. Meer informatie hieromtrent kunt u vinden in deze notitie. Ook op het gebied van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met een werknemer, vinden er belangrijke wijzigingen plaats. Deze wijzigingen zullen in het navolgende worden toegelicht.

Vaststellingsovereenkomst niet definitief; bedenktermijn
Vanaf 1 juli 2015 zal de vaststellingsovereenkomst niet langer van rechtswege definitief worden. Er geldt vanaf dan een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, binnen welke termijn werknemers kunnen terugkomen op hun besluit om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Deze termijn gaat lopen vanaf de dag dat partijen de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend.

Indien de werknemer gebruik wenst te maken van zijn “herroepingsrecht”, dient hij dat schriftelijk kenbaar te maken aan de werkgever. De werknemer hoeft daarbij niet de reden van zijn besluit aan de werkgever toe te lichten.

In het geval een werknemer zich tijdig schriftelijk beroept op de bedenktermijn, blijft de werknemer in dienst bij de werkgever. Dat brengt (logischerwijs) mee dat de werknemer weer recht heeft om de bedongen werkzaamheden te verrichten en dienovereenkomstig loon te ontvangen.

Informeer de werknemer
De werkgever is verplicht om – binnen 2 dagen na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst – de werknemer te wijzen op het feit dat hij terug kan komen op zijn besluit om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het is raadzaam om deze mogelijkheid van de werknemer op te nemen in de vaststellingsovereenkomst zelf. Indien een werkgever namelijk verzuimt om de werknemer tijdig op zijn rechten te wijzen, wordt de bedenktermijn verlengd van 2 naar 3 weken.

Onzekerheid werkgever
Het moge duidelijk zijn dat deze nieuwe verplichting voor de werkgever, kan leiden tot onzekere situaties. Immers, wat te doen als een werknemer een vaststellingsovereenkomst ondertekent, hij daarbij vrijgesteld wordt van werkzaamheden, de werkgever een nieuwe werknemer aanneemt voor die functie en de werknemer terugkomt op zijn besluit?

Werkgevers lopen daarmee het risico dat zij 2 werknemers in dienst hebben voor 1 functie. Om deze onwenselijke situatie te voorkomen, is het verstandig om gebruik te maken van de volgende tips.

Voorkom onzekerheid!
Om aan voornoemde onzekerheid enigszins te beperken, kunt u overwegen om gebruik te maken van de volgende opties:

  1. Allereerst is het raadzaam om in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat de werknemer geen recht heeft op zijn (eventuele) ontslagvergoeding, indien hij op oneigenlijke              wijze gebruik zal maken van zijn bedenktermijn. Een werknemer kan zijn op handen zijnde      ontslag immers eenvoudig traineren door akkoord te gaan met een              vaststellingsovereenkomst, om er vervolgens 2 weken later op terug te komen. Daarmee zou             de werknemer tijd kunnen rekken, om zodoende langer in dienst te blijven.
  2. Voorts is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst in de eerste paar dagen van de maand aan te bieden aan een werknemer. Mocht een werknemer dan onverhoopt terugkomen op zijn besluit, dan is er in die maand nog ruimte om een andere regeling te                treffen. Dit is van belang met de van toepassing zijnde fictieve opzegtermijn.
  3. Neem standaard in de vaststellingsovereenkomst op dat er een bedenktermijn van 2 weken geldt. Daarmee voorkomt u dat de bedenktermijn wordt verlengd naar 3 weken.

Mocht u omtrent de bedenktermijn nog vragen hebben of mocht u behoefte hebben aan een juridische waterdichte vaststellingsovereenkomst, kan kunt contact opnemen met ons kantoor: 023 554 16 80 / info@siekmanstassen.nl. Ook bent u vanzelfsprekend van harte welkom op ons kantoor aan de Raadhuislaan 2 in Hoofddorp.