Aanzegplicht Werkgevers

Om werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten meer zekerheid te bieden, dienen werkgevers vanaf 1 januari 2015 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan voor zes maanden of langer, aan te zeggen. Dit betekent dat zij de werknemer minimaal een maand vóór het beoogde einde van het dienstverband moeten laten weten dat zij:

  1. De arbeidsovereenkomst zal verlengen, en zo ja, onder welke voorwaarden; of
  2. De arbeidsovereenkomst niet zal verlengen.

Deze aanzegplicht geldt alleen voor de werkgever. Werknemers zullen niet worden belast met een aanzegplicht.

Door een aanzegtermijn van een maand te hanteren wordt tegemoet gekomen aan de wens van werknemers voor meer zekerheid  op de arbeidsmarkt. Deze termijn geeft werknemers de kans om tijdig op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

De gevolgen bij niet naleving van de aanzegplicht:

  • In het geval de aanzegplicht niet wordt nageleefd, dient de werkgever een boete te betalen. Deze boete is gelijkgesteld aan één maandloon;
  • Indien de werkgever de aanzegtermijn overschrijdt, dan is de werkgever een boete  naar rato verschuldigd;

Een werknemer moet zich uiterlijk binnen drie maanden op de bovengenoemde gevallen beroepen.  De bewijslast wat betreft de aanzegplicht rust bij de werkgever. Hij zal moeten bewijzen dat hij de werknemer tijdig en op de juiste wijze heeft geïnformeerd.

In de volgende gevallen is de werkgever geen boete verschuldigd:

  1. faillissement;
  2. surseance van betaling;
  3. schuldsanering natuurlijke personen.

Indien de werkgever zich wel heeft gehouden aan de voorwaarden van de aanzegplicht, maar heeft nagelaten mededelen onder welke voorwaarden de overeenkomst wordt voortgezet, dan is daar geen boete aan verbonden, maar dan geldt dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet onder de bestaande voorwaarden en dezelfde tijdsduur, maar met een maximum periode van een jaar.

Overgangsrecht:
De verplichte aanzegtermijn gaat in op 1 januari 2015, maar geldt voor arbeidsovereenkomsten die eindigen na  1 februari 2015. De overeenkomsten die eindigen in de maand januari kennen geen aanzegplicht, vanwege het feit dat de wet op 1 januari 2015 zijn intrede doet en werkgevers in de maand december nog geen aanzegplicht hebben.

Let op
Het aanzeggen van een arbeidsovereenkomst is iets anders dan het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Het aanzeggen van een arbeidsovereenkomst dient op deugdelijke wijze te verlopen. Het is daarom verstandig om een advocaat te raadplegen die u in dit traject begeleidt. Desgewenst kunnen wij u in dit traject begeleiden. Zo kunnen wij voor u een aanzeggingsbrief opstellen, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Neem hier vrijblijvend contact met ons op.

Voor meer informatie over de wijzigingen in het arbeidsrecht, zie hier de Notitie – Wet Werk & Zekerheid